48 Thai General Election 1st - 64th members

ประกาศผลด่วน ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2013


# 1

วาตานาเบะ มายุ

9.84 % Voted

Wiki 48Vote +1
ผลโหวตจากการเก็บผลโหวตครั้งที่สอง รวมทั้งสิ้น 18 วัน
ประกาศผลครั้งต่อไปพร้อมผลคะแนนทั้งหมดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2013 ภายในงาน 48 Thai Meeting
แสดงความคิดเห็นของคุณ

# 2

คาชิวากิ ยูกิ
6.99 % VotedWiki 48Vote +1

# 3

มัตสึอิ เรนะ
6.01 % VotedWiki 48Vote +1

# 4

ทาคาฮาชิ มินามิ
5.86 % VotedWiki 48Vote +1

# 5

ชิมาซากิ ฮารุกะ
5.78 % VotedWiki 48Vote +1

# 6

มัตสึอิ จูรินะ
5.63 % VotedWiki 48Vote +1

# 7

โอชิมะ ยูโกะ
5.33 % VotedWiki 48Vote +1

# 8

อิตาโนะ โทโมมิ
3.63 % VotedWiki 48Vote +1

# 9

โคจิมะ ฮารุนะ
2.85 % VotedWiki 48Vote +1

# 10

โยโกยามะ ยุย
2.74 % VotedWiki 48Vote +1

# 11

ทาชิมะ เมรุ
2.66 % VotedWiki 48Vote +1

# 12

ยามาโมโตะ ซายากะ
2.18 % VotedWiki 48Vote +1

# 13

ชิโนดะ มาริโกะ
2.05 % VotedWiki 48Vote +1

# 14

มิเนกิชิ มินามิ
1.93 % VotedWiki 48Vote +1

# 15

มิยาซาวะ ซาเอะ
1.75 % VotedWiki 48Vote +1

# 16

โอตะ ไอกะ
1.63 % VotedWiki 48Vote +1

# 17

ซาชิฮาระ ริโนะ
1.61 % VotedWiki 48Vote +1

# 18

มุราชิเกะ อันนะ
1.43 % VotedWiki 48Vote +1

# 19

โทโมนากะ มิโอะ
1.30 % VotedWiki 48Vote +1

# 20

อาคิโมโตะ ซายากะ
1.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 21

โคดามะ ฮารุกะ
1.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 22

มัตสึโอกะ นัตสึมิ
1.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 23

คาวาเอย์ รินะ
1.08 % VotedWiki 48Vote +1

# 24

ยากามิ คุมิ
1.07 % VotedWiki 48Vote +1

# 25

คิโมโตะ คานอน
1.07 % VotedWiki 48Vote +1

# 26

วาตานาเบะ มิยูกิ
1.06 % VotedWiki 48Vote +1

# 27

อิริยามะ อันนะ
1.04 % VotedWiki 48Vote +1

# 28

ยากุระ ฟูโกะ
0.96 % VotedWiki 48Vote +1

# 29

มิยาวากิ ซากุระ
0.86 % VotedWiki 48Vote +1

# 30

โมริยาสุ มาโดกะ
0.83 % VotedWiki 48Vote +1

# 31

ทาคาโจ อากิ
0.72 % VotedWiki 48Vote +1

# 32

คิซากิ ยูริอะ
0.70 % VotedWiki 48Vote +1

# 33

ฟุรุคาวะ ไอริ
0.59 % VotedWiki 48Vote +1

# 34

โมโตมุระ อาโออิ
0.59 % VotedWiki 48Vote +1

# 35

อานาอิ จิฮิโระ
0.58 % VotedWiki 48Vote +1

# 36

อิวาตะ คาเรน
0.56 % VotedWiki 48Vote +1

# 37

ทาคาฮาชิ จูริ
0.56 % VotedWiki 48Vote +1

# 38

โคจิมะ นัตสึกิ
0.52 % VotedWiki 48Vote +1

# 39

โคโมริ มิกะ
0.50 % VotedWiki 48Vote +1

# 40

มาเอดะ อามิ
0.48 % VotedWiki 48Vote +1

# 41

ฟุจิเอะ เรย์นะ
0.48 % VotedWiki 48Vote +1

# 42

คาโต้ เรนะ
0.47 % VotedWiki 48Vote +1

# 43

โอกาซาวาระ มายุ
0.47 % VotedWiki 48Vote +1

# 44

คิโนชิตะ โมโมกะ
0.45 % VotedWiki 48Vote +1

# 45

อิชิดะ ฮารุกะ
0.37 % VotedWiki 48Vote +1

# 46

ยามาอุจิ ซุซุรัน
0.37 % VotedWiki 48Vote +1

# 47

นากานิชิ จิโยริ
0.37 % VotedWiki 48Vote +1

# 48

ชิโมโนะ ยูกิ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 49

มุโต้ โทมุ
0.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 50

ซาโต้ อามินะ
0.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 51

ทาเคอุจิ มิยู
0.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 52

นากานิชิ ยูกะ
0.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 53

โอชิมะ เรียวกะ
0.27 % VotedWiki 48Vote +1

# 54

ซาโต้ ซุมิเระ
0.27 % VotedWiki 48Vote +1

# 55

โคจิมะ มาโกะ
0.27 % VotedWiki 48Vote +1

# 56

คาไซ โทโมมิ
0.25 % VotedWiki 48Vote +1

# 57

นิโต้ โมเอโนะ
0.25 % VotedWiki 48Vote +1

# 58

อากิโยชิ ยูกะ
0.24 % VotedWiki 48Vote +1

# 59

ทานากะ นัตสึมิ
0.23 % VotedWiki 48Vote +1

# 60

ยามาดะ มารินะ
0.23 % VotedWiki 48Vote +1

# 61

อิวาสะ มิซากิ
0.21 % VotedWiki 48Vote +1

# 62

อุเมดะ อายากะ
0.21 % VotedWiki 48Vote +1

# 63

โอบะ มินะ
0.21 % VotedWiki 48Vote +1

# 64

ฟุคุโมโตะ ไอนะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1
แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่