48 Thai General Election 1st - 64th members

ประกาศผลด่วน ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2013


# 1

วาตานาเบะ มายุ

13.07 % Voted

Wiki 48Vote +1
ผลโหวตจากการเก็บผลโหวตครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 72 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็นของคุณ

# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ
8.99 % VotedWiki 48Vote +1

# 3

คาชิวากิ ยูกิ
6.95 % VotedWiki 48Vote +1

# 4

โอชิมะ ยูโกะ
5.61 % VotedWiki 48Vote +1

# 5

ทาคาฮาชิ มินามิ
5.17 % VotedWiki 48Vote +1

# 6

มัตสึอิ จูรินะ
4.46 % VotedWiki 48Vote +1

# 7

มัตสึอิ เรนะ
4.21 % VotedWiki 48Vote +1

# 8

โยโกยามะ ยุย
3.44 % VotedWiki 48Vote +1

# 9

ทาชิมะ เมรุ
2.74 % VotedWiki 48Vote +1

# 10

อิตาโนะ โทโมมิ
2.55 % VotedWiki 48Vote +1

# 11

ยามาโมโตะ ซายากะ
2.10 % VotedWiki 48Vote +1

# 12

ซาชิฮาระ ริโนะ
2.10 % VotedWiki 48Vote +1

# 13

โคจิมะ ฮารุนะ
1.98 % VotedWiki 48Vote +1

# 14

โคดามะ ฮารุกะ
1.79 % VotedWiki 48Vote +1

# 15

มุราชิเกะ อันนะ
1.59 % VotedWiki 48Vote +1

# 16

ชิโนดะ มาริโกะ
1.47 % VotedWiki 48Vote +1

# 17

วาตานาเบะ มิยูกิ
1.47 % VotedWiki 48Vote +1

# 18

มัตสึโอกะ นัตสึมิ
1.47 % VotedWiki 48Vote +1

# 19

มิเนกิชิ มินามิ
1.34 % VotedWiki 48Vote +1

# 20

มิยาซาวะ ซาเอะ
1.34 % VotedWiki 48Vote +1

# 21

โทโมนากะ มิโอะ
1.28 % VotedWiki 48Vote +1

# 22

อาคิโมโตะ ซายากะ
1.21 % VotedWiki 48Vote +1

# 23

โอตะ ไอกะ
1.15 % VotedWiki 48Vote +1

# 24

คาวาเอย์ รินะ
1.02 % VotedWiki 48Vote +1

# 25

มิยาวากิ ซากุระ
1.02 % VotedWiki 48Vote +1

# 26

โมริยาสุ มาโดกะ
1.02 % VotedWiki 48Vote +1

# 27

ยากามิ คุมิ
0.96 % VotedWiki 48Vote +1

# 28

อิริยามะ อันนะ
0.89 % VotedWiki 48Vote +1

# 29

คิซากิ ยูริอะ
0.83 % VotedWiki 48Vote +1

# 30

ยากุระ ฟูโกะ
0.83 % VotedWiki 48Vote +1

# 31

ฟุจิเอะ เรย์นะ
0.77 % VotedWiki 48Vote +1

# 32

ฟุรุคาวะ ไอริ
0.77 % VotedWiki 48Vote +1

# 33

ทาคาฮาชิ จูริ
0.70 % VotedWiki 48Vote +1

# 34

คิโมโตะ คาน่อน
0.64 % VotedWiki 48Vote +1

# 35

อิวาตะ คาเรน
0.57 % VotedWiki 48Vote +1

# 36

โมโตมุระ อาโออิ
0.57 % VotedWiki 48Vote +1

# 37

ยามาอุจิ ซุซุรัน
0.51 % VotedWiki 48Vote +1

# 38

ฟุคุโมโตะ ไอนะ
0.45 % VotedWiki 48Vote +1

# 39

โอกาซาวาระ มายุ
0.45 % VotedWiki 48Vote +1

# 40

คาไซ โทโมมิ
0.38 % VotedWiki 48Vote +1

# 41

อิชิดะ ฮารุกะ
0.38 % VotedWiki 48Vote +1

# 42

อิวาสะ มิซากิ
0.38 % VotedWiki 48Vote +1

# 43

อานาอิ จิฮิโระ
0.38 % VotedWiki 48Vote +1

# 44

ทาคาโจ อากิ
0.38 % VotedWiki 48Vote +1

# 45

นิโต้ โมเอโนะ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 46

มาเอดะ อามิ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 47

ซาโต้ อามินะ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 48

โอบะ มินะ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 49

คาโต้ เรนะ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 50

ทาเคอุจิ มิยู
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 51

คิโนชิตะ โมโมกะ
0.32 % VotedWiki 48Vote +1

# 52

คิตาฮาระ ริเอะ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 53

โคโมริ มิกะ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 54

ชิโรมะ มิรุ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 55

ชิโมโนะ ยูกิ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 56

โคจิมะ มาโกะ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 57

ยามาดะ มารินะ
0.26 % VotedWiki 48Vote +1

# 58

นาคากาวะ ฮารุกะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 59

มัตสึบาระ นัทสึมิ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 60

มิยาซากิ มิโฮะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 61

สุกะ นานาโกะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 62

นากานิชิ ยูกะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 63

คุมาซาวะ เซรินะ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1

# 64

นากานิชิ จิโยริ
0.19 % VotedWiki 48Vote +1
แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่